Zdrava šola

Program izvajanja in spremljanja projekta Zdrave šole
O projektu
 1. Program izvajanja in spremljanja projekta Zdrave šole za šolsko leto 2019/2020

Vodja tima Zdrave šole: Maja Nose Antončič

Člani: Bernarda Vrtačič Turk, Neža Verbič, Erika Švirt, Andreja Strgar, Karmen Cimermančič, Urša Zupančič

 

rdeča nit projekta 2019/2020:

a) GIBANJE

b) VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V REALNEM IN DIGITALNEM SVETU

c) KAKO ŠOLA PRISTOPI K PREPREČEVANJU ZASVOJENOSTI S PSIHOAKTIVNIMI SNOVM

Za učitelje
 • PROGRAM 2018/19 DOBILI VSI UČITELJI (spletna zbornica – „ZDRAVA ŠOLA-NAČRTOVANJE“)
 • NOSILCI in IZVAJALCI DEJAVNOSTI
 • PREDLOGI IN POBUDE ZA PRIHODNJE LETO (vsem članom ožjega tima, spletna zbornica)

Razredniki:

 • Roditeljski sestanek

 – predstavitev in občasna analiza

 – OGLASNA DESKA IN SPLET (novice, obvestila)

 • Razrednikove ure

– Predstavitev in občasni razgovori

– Izbor razrednih vsebin

– Oglasna deska s podatki

– Spletna stran z novicami in poročili

Cilji zdrave šole
 1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.
 5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje.
 8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
 12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
Medijska dejavnost

MEDIJSKA DEJAVNOST – vsi člani tima Zdrave šole

NASLOV NALOGE KRATEK OPIS NALOGE 
NAJ SE VIDI, NAJ SE VE

Seznaniti in obveščati učence, starše in obiskovalce naše spletne strani preko spleta in šolske oglasne deske z dejavnostmi, ki se odvijajo na šoli v šolskem letu 2018/19 ter navajati učence na fotografiranje, pisanje člankov, izdelavo plakatov in razstav.

Oblikovanje oglasne table Zdrave šole.

Eko vsebine

EKO VSEBINE – Bernarda Vrtačič Turk, Erika Švirt, Igor Lipovšek

NASLOV NALOGE

ZBIRAM. ZBIRAŠ.

KRATEK OPIS NALOGE 

ZBIRALNE AKCIJE

– odpadni papir

– koledarji

– odpadni tonerji in kartuše

– plastenka

 

– osveščanje učencev o racionalnosti pri sekanju gozdov in pomembnosti gozdov

– seznanjanje učencev s škodljivostjo določenih odpadkov in navajanje na varno odstranitev le-teh

 

GOZDNA UČNA POT (vzdrževanje)

 

– vzdrževanje gozdne učne poti

MREŽA GOZDNIH ŠOL

 

– kot člani Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije spodbujamo kreativnost, inovativnost, radovednost, sodelovanje in odličnost naših otrok

– težimo k temu, da postane gozd s številnimi pozitivnimi učinki samoumeven del vsakodnevnih dejavnosti in ne le ena od mnogoterih možnosti, ki so otrokom le občasno na voljo

NEVARNO SONCE (KDAJ IN ZAKAJ)

 

– osveščanje učencev o primernem sončenju in primerni zaščiti pred UV žarki ter o škodljivosti le-teh
ZELENE STRAŽE

– navajanje učencev na skrbno ravnanje z odpadki, na skrb za naravo in urejenost okolice šole

 

LOČEVANJE ODPADKOV

 

– navajanje na striktno ločevanje odpadkov (papirnate brisačke, plastične vrečke, papir, organski odpadki, kozarčki) – po razredih, v jedilnici, v zbornici
ZBIRANJE PLASTENK 5

– seznanjanje učencev s škodljivostjo določenih odpadkov in navajanje na varno odstranitev le-teh

 

DAN ZEMLJE

 

– aktivno sodelovati na prireditvi ob Dnevu Zemlje.

– predstavitev eko izdelkov

– nastop učencev naše šole

 

EKO KVIZ

– preveriti znanje učencev iz ekologije

 

DAN ZA SPREMEMBE

 

– Spomladanska čistilna akcija učencev 6. razreda.

TEKMOVANJE NAJ EKO RAZRED

 

– učenci tekmujejo v zbiranju odpadnega papirja, starih koledarjev, številu prebranih knjig ter v predstavitvi določenega svetovnega dneva
Telesno zdravje: prehrana

TELESNO ZDRAVJE: PREHRANA – Urša Zupančič, Maja Nose Antončič

NASLOV NALOGE »V KUHINJI DIŠI« CILJI oz. KRATEK OPIS NALOGE

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

 

 

– spodbuditi učence k vsakodnevnem zajtrku

– seznaniti učence s pomenom čebel za človeka

– seznaniti učence z lastnostmi in proizvodnjo medu, jabolk, kruha, masla

TEDEN SLOVENSKE HRANE

 

– seznanitev in priprava tradicionalne slovenske hrane

– učenci preizkušajo slov. tradicionalne jedi

– podpora lokalnim pridelovalcem hrane

“ZDRAVA PREHRANA”

 

– seznanitev učencev z različnimi vsebinami, ki sodijo k zdravi prehrani

(kulturno prehranjevanje, zdrava živila, eko živila, posamezne skupine živi, sadje iz sheme,…)

– pomen vode za vsa živa bitja na Zemlji

 

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA, ZELENJAVE IN MLEKA

 

– navajanje učencev na večkratno uživanje sadja in zelenjave tekom dneva

– seznanjanje učencev z zdravilnimi učinki posameznih vrst sadja in zelenjave

– dostopnost do enega obroka sadja za vse učence

– navajanje na uživanje mleka in mlečnih izdelkov

KUHARSKI KROŽEK

– navajanje učencev na samostojno pripravljanje in pospravljanje hrane

– spoznavanje in uporaba različnih živil

Telesno zdravje: gibanje

TELESNO ZDRAVJE: GIBANJE – Maja Nose Antončič

NASLOV NALOGE CILJI oz. KRATEK OPIS NALOGE
SONČKOV TEK – na prijeten način učence spodbuditi k fizični aktivnosti

TEK PRIJATELJSTVA (prijateljski razredi)

 

1 x v šolskem letu

 

– učence na prijeten način spodbujati k fizični aktivnosti

– z zgledom učiteljev osveščati učence o koristnosti športne vadbe.

– prijateljski razredi skupaj z učitelji tečejo oz. hodijo po določeni poti teka

PROGRAM ZLATI SONČEK IN KRPAN

– Obogatiti program redne gibalne oziroma športne vzgoje s sodobnimi športnimi vsebinami.

– Vsaditi v otroško zavest željo, navado in potrebo po podobnemu delovanju v naslednjih starostnih obdobjih.

5 MINUT ZA ZDRAVJE – jutranja telovadba

 

– Osveščanje učencev o pomembnosti gibanja.

– Izboljšati telesno držo učencev.

– Pri učencih spodbuditi veselje do gibanja.

– Začeti pouk s pozitivno naravnanostjo.

GIBANJE NA PROSTEM (po malici)

– Sprostitev.

– Medvrstniško druženje.

– Pri učencih spodbuditi veselje do gibanja.

AKTIVNA MINUTA Z GIBANJEM

– Učence z gibanjem motivirati za nadaljevanje učne ure.

– Sprostitev.

GIBALNE VAJE NA GOZDNI UČNI POTI – Na gozdni učni poti postaviti table z opisom gibalnih nalog.

RAZŠIRJEN PROGRAM ŠPORTA V ČASU PODALJŠANEGA BIVANJA

 

 

 

 

– S pomočjo dodatnih oblik telesne/gibalne dejavnosti omogočiti otrokom in mladostnikom vsaj eno uro gibanja na dan v šolskem okolju, in sicer tudi v dneh, ko ni športne vzgoje.

– Oblikovati dodatne oblike gibanja, ki bodo upoštevale razlike in potrebe glede na starost in spol učencev ter bodo izhajale iz njihovih potreb.

SIMBIOZA GIBA  Sodelovanje z upokojenci. Skupaj se bomo družili na pohodu, pri športnih igrah, gibalnih aktivnostih.

PEDAGOŠKA KONFERENCA

(športne igre)

– Spodbujati redno športno udejstvovanje zaposlenih.

– Zavedanje pozitivnih učinkov športa.

– Ocena telesne pripravljenosti.

Igre brez meja

– Učenci 6. razreda.

–  Spodbujati zdravo tekmovalnost.

– Medsebojno sodelovaje.

– Spoznavanje in navezovanje novih prijateljstev.

TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI

– Učenci 1. – 3. razreda.

– Glavni namen Teka podnebne solidarnosti je, da ljudje tečejo v solidarnosti do ljudi v Afriki, ki jih posledice globalnih podnebnih sprememb najbolj prizadenejo, čeprav so s svojim načinom življenja najmanj prispevali k njim.

PEŠBUS

– Učenci 1. – 9. razreda.

– S Pešbusom se učenci v šolo odpravijo peš v organiziranih skupinah po domišljeno začrtanih poteh in po stalnem urniku.

REKREACIJSKI ODMOR

– Učenci od. 5. do 6. razreda.

– Spodbujati aktivno preživljanje prostega časa.

SLOFIT

Učenci 1. – 9. razreda.

– SLOfit je nadgradnja uveljavljenega nacionalnega sistema spremljave telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine – Športnovzgojnega kartona (ŠVK).

Telesno zdravje: preventiva

TELESNO ZDRAVJE: PREVENTIVA

NASLOV NALOGE KRATEK OPIS NALOGE 

»BOLJE PREVENTIVA KOT KURATIVA«

– preventivne delavnice na temo zdravja

Razna predavanja o preventivi (odvisnost, umivanje rok in zob,…), delavnice (podpis listine o nekajenju), razrednikove ure (preprečevanje poškodb, mladostniška kriminaliteta….), skrb za zobe.

Delavnice po ponudbi.

Duševno zdravje

DUŠEVNO ZDRAVJE – Andreja Strgar, Neža Verbič

NASLOV NALOGE KRATEK OPIS NALOGE 1
SIMBIOZA ŠOLE – Gre za nacionalno mrežo slovenskih OŠ in SŠ, ki si z izvajanjem medgeneracijskih Simbioza aktivnosti pridobijo naziv Simbioza Šola.

MEDSEBOJNA POMOČ V RAZREDU

 

 

– pomoč sošolcu pri učenju, domačih nalogah, urejanju zapiskov, uporabi računalnika, razlaga snovi, projekti…)

 

PRIJATELJSKI RAZREDI

 

– sodelovanje in povezovanje višjih ter nižjih razredov

OTROŠKI PARLAMENT

TEMA:

 

– dajejo pobude, predloge, iščejo ustrezne rešitve problema

 

EKO BRALEC

 

– učence ozavestiti o pomenu in koristnosti branja, širjenju obzorja

– seznaniti jih z literaturo, ki ima eko vsebino

VZGOJA ZA VREDNOTE

– krepitev kompetenc vzgojiteljev in učiteljev za integracijo etike in vrednot v vzgojno-izobraževalno delo

– ozaveščanje in motiviranje otrok in mladostnikov za odločanje in obnašanje, ki temelji na etiki, vrednotah in znanju

NEKAM ZNAN MI JE TA DATUM

 

– obeležitev in predstavitev svetovnih dni povezanih z zdravjem
SKUPAJ ZA BOLJŠI JUTRI Pogovori in učna pomoč med učenci ter s svetovalno službo. Sodelovanje v dobrodelnih akcijah in spodbujanje prostovoljstva (RK, Drobtinica, Karitas, Zavetišče za živali,…)
TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

– Učenci 6. – 9. razreda.

– S projektom opozarjamo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema

Tradicionalni slovenski zajtrk

Na osnovni šoli Otočec smo z obeleževanjem slovenske hrane pričeli že na začetku tedna. Poskusili smo lahko tradicionalne prekmurske, primorske, goriške, koroške in dolenjske jedi. Teden smo zaključili s tradicionalnim slovenskim zajtrkom, ki ga skupaj pripravljamo...

Stran 4 od 14« Prva...23456...10...Zadnja »

Ni zadetkov

Iskane strani ni mogoče najti. Poskusite z drugačnimi iskalnim nizom ali uporabite navigacijske menije.

Ni zadetkov

Iskane strani ni mogoče najti. Poskusite z drugačnimi iskalnim nizom ali uporabite navigacijske menije.

Print this pageEmail this to someone
(Skupno 267 obiskov, današnjih obiskov 1)